5th Interdisciplinary Artistic Meetings Jazz-Photo-Art  Chodzież 2021.
The exhibition is a summary of the meeting of artists of various art disciplines that took place at the end of July 2021 in Chodzież. It has become a tradition since 2017 that the Encounters accompany the CHO-JAZZ International Jazz Workshop. Every year a leading theme is defined, around which our creative deliberations revolve, about which we talk, conduct disputes inspiring each other. Over the last 5 years the themes have become increasingly universal, ambiguous and provocative. The summer of 2021 had the taste and smell of Salted Caramel.

The artists responded to the task and we have the opportunity to present works that tell about the sweetness of life, smiles faint from sweetness, bitter lies, memories and dreams burnt to ashes, mixed proportions of salt and sugar in our lives.
***
V-te Interdyscyplinarne Spotkania Artystyczne Jazz-Photo-Art  Chodzież 2021.
Wystawa jest podsumowaniem spotkania artystów różnych dyscyplin sztuki jakie miało miejsce pod koniec lipca 2021 w Chodzieży. Tradycją od 2017 roku stało się, że Spotkania towarzyszą Międzynarodowym Warsztatom Jazzowym CHO-JAZZ. Corocznie definiowany jest przewodni temat, wokół którego krążą nasze twórcze rozważania, o którym rozmawiamy, prowadzimy spory wzajemnie się inspirując. Na przestrzeni ostatnich 5 lat tematy stawały się coraz bardziej uniwersalne, niejednoznaczne i prowokujące. Lato w roku 2021 miało smak i zapach Słonego karmelu.

Artyści odpowiedzieli na postawione zadanie i mamy możliwość zaprezentowania prac opowiadających o słodkościach życia, mdlącym od słodyczy uśmiechu, gorzkim kłamstwie, spalonych na popiół wspomnieniach i marzeniach, pomieszanych proporcjach soli i cukru w naszym życiu.